Choose your language:
en fr lt ru tr

Žaidimo "Realus" taisyklės


Taisykles ir tekstus išvertė - Vilnius.en.cx
Bendros taisyklės.

0.1.Žemiau surašytos bendros taisyklės yra vieningas normatyvinis aktas šiam žaidimų tipui ir galioja visiems miestams, visoms šalims ir visiems domenams kur vyksta Realus žaidimai Encounter techninėje platformoje (® registruotas prekinis ženklas).

1.Dalyvavimo žaidime sąlygos

1.1. Realaus tipo žaidimus galima žaisti komandomis bei individualiai. Minimalus žmonių skaičius komandoje- 2 žmonės.

1.2. Komanda (dalyvis), patvirtindamas dalyvavimą žaidime, automatiškai priima šias Realaus žaidimo taisykles ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Toliau taisyklėse minimą komandą reikia suprasti taip : komanda- kai žaidimas komandinis, dalyvis jeigu žaidimas individualus. Jeigu žaidimas komandinis – komanda dalinasi į 2 dalis: lauko žaidėjus ir štabą (koordinuojantis centras). Lauko žaidėjai atlieka užduotis (misijas) realiame pasaulyje; štabas - gauna užduotis tinklapyje ir koordinuoja lauko žaidėjus.

1.3.1 Lauko komandos sudėties žaidėjai privalo būti pilnamečiai asmenys (nuo 18 m.). Komadų kapitonai yra atsakingi už šio punkto vykdymą.

1.4. Realus žaidimas organizuojamas remiantis toliau išvardintais principais:

1.4.1. Sąžiningo žaidimo principas (fair play) kurio laikosi visi žaidimo dalyviai ir kuris reiškia , kad žaidėjai specialiai nepadeda ir netrukdo kitiems žaidėjams.

1.4.2. Savarankiško kiekvienos komandos lygių įvykdymo principas. Žaidimo organizatoriai griežtai stebi šio principo laikymąsi.

1.4.3. Lygių užduočių sąlygų įvykdymo kiekvienai komandai principas, kurio laikosi orgaizatorius.

1.4.4. Domeno savininko nepriklausomybės nuo atskirų dalyvių ir komandų bei nešališko elgesio sprendžiant iškilusius klausimus principas.

1.4.5. Domeno savininkas turi teisę dalyvauti jo domene vykstančiuose žaidimuose, jeigu jis nėra jų autorius.

1.5. Visas užduotis privaloma vykdyti nepažeidžiant viešosios tvarkos ir įstatymų. Kategoriškai draudžiama pažeidinėti LR konstiuciją, įstatymus, KET. Dalyviai pažeidžiantys įstatymus asmeniškai neša administracinę ir baudžiamąją atsakomybę.

1.5.1. Žaidimo dalyviai gali atsisakyti vykdyti užduotis, jei atrodo, kad jas vykdant bus pažeidžiami įstatymai.

1.6. Žaidimo autoriai arba domeno savininkas turi teisę reikalauti raštiško žaidėjų atsakomybės už savo poelgius prisiėmimo (Veiveris).

1.6.1. Žaidimo autorius organizuojantis lygius, kurie reikalauja specialaus žaidėjų fizinio pasirengimo (nardymas, laipiojimas ir tt), privalo užtikrinti žaidėjų saugumą ir kvalifikuoto instruktoriaus priežiūrą.

1.6.2. Kiekvienas žaidėjas privalo savarankiškai įvertinti riziką lygyje, fizinių ir psichologinių traumų galimybes. ŠĮ SPRENDIMĄ PRIIMA KIEKVIENAS ŽAIDĖJAS ASMENIŠKAI. ŽAIDĖJAS GARANTUOJA, KAD YRA SVEIKO PROTO IR YRA VISIŠKAI ATSAKINGAS UŽ SAVO POELGIUS.

1.7. Naujoms komandoms (nei vienas komados žaidėjas nėra anksčiau žaidęs) gali būti taikoma 50% nuolaida žadimui.

1.8. Žiniasklaidos atstovams gali buti taikomos 100% nuolados žaidimams, jei yra garantuojama, kad reportažas/publikacija apie praėjusį žaidimą bus išleista.

2. Žaidimas

2.1. Žaidimo tikslas – užduočių sprendimas nestandartinėmis, ekstremaliomis sąlygomis, įgūdžių tobulinimas, siekimas tikslo bet kokiomis aplinkybėmis. Sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas.

2.2. Žaidimo esmė – žaidėjai vykdo realias misijas žaidimo lauke. Žaidimų lauku gali būti miesto, apskrities, vastybės, kontinento, pasaulio teritorijos.

2.3. Tinklapyje komandos gauna užduotis (misijas). Įvykdytos užduoties rezultatas yra sutartinis vienetas- kodas. Gavus kodą, komanda įveda jį į tiklapį. Jeigu kodas teisingas- gaunama kita užduotis.

2.4. Kai kuriuose lygiuose gali būti „check-point‘ai“ . Tai patikros punktai, kuriuose tikrinamos ar komandos žaidžia sąžiningai.

2.5. Kai kuriuose lygiuose gali reikėti fotografuoti. Nuotraukos yra pristatomos organizatoriaus nustatyta tvarka.

2.6. Kai kuriuose lygiuose gali būti individualūs kodai kiekvienai komandai. Taip pat gali būti, kad teisingą užduoties kodą sudaro individualus kodas komandai ir bendras kodas skirtas visoms.

2.7. Jeigu komanda nesugeba įvykdyti lygio užduoties dėl tam tikrų aplinkybių - jai yra išduodamas kodas, kad praeitų lygį ir gautų kitą užduotį.

2.8. Organizatoriai gali reikalaut, kad, žaidimo metu, komandų mašinos būtų pažymėtos lapais arba lipdukais su komandos pavadinimu.

2.9. Prieš tam tikrą laiką iki žaidimo (autorių nuožiūra) yra vykdomi “briefingai“.Komados pasirašo “veiverius“ (jei reikalauja organizatoriai), yra pranešama žaidimo zona ir pateikiama kita informacija reikalinga sėkmingam žaidimo pabaigimui.

2.10. Yra keletas užduočių sekos tipų:

2.10.1. Linijinė seka – visos komandos vykdo užduotis ta tvarka, kuria yra įvestos į tinklapį. Komanda iš pradžių praeina pirmą lygį, po to antrą, trečią ir t.t.

2.10.2. Nurodyta seka – „by default“ , visoms komandoms yra formuojama lygių sekos lentelė. Organizatorius turi galimybę redaguoti lygių eiliškumą.

2.10.3. Atsitiktinė seka- visos komandos praeina lygius iš anksto nenustatyta tvarka. Jeigu yra nurodyta atsitiktinė seka- net autoriai nežino kuria tvarka kiekviena komanda gaus užduotis.

2.10.4. Šturmo seka- komandos gauna iš karto visas užduotis. Pati komanda sprendžia kokia tvarka atlikti užduotis.

2.11. Kiekvienam lygiui autoriai sugavoja patarimus, kurie atsiranda automatiškai iš anksto suplanuotu laiku. Laikas iki patarimo yra skaičiuojamas realiu laiku. Puslapis automatiškai atnaujinamas patarimo gavimo metu.

2.12. Lygiuose, kur tai yra numatyta autorių, komandos gali gauti patarimą („sliv‘ą“ nuo rusiško žodžio „слить” – nupilti. Toliau- slivas.). Toks patarimas leidžia automatiškai pereiti į kitą lygį. Tuo atvėju, jei yra pasinaudojama slivu, gaunama autorių paskirta laikinė bauda.

2.13. Lygiuose gali būti numatytos papildomos bonus užduotys. Jų atlikimo atveju komanda gauna premijinį laiką arba palengvinantį patarimą.

3. Žaidimo apribojimai ir draudimai.

3.1. Vienintelis teisingas lygio įveikimo būdas - savarankiškas užduoties įvykdymas (komanda privalo pati surasti kodą ar agentą). Komanda arba žaidėjas, būdami lygyje, privalo patys įvykdyti misiją, taip kaip yra nurodyta užduotyje. Kodas gautas neatliekant pačios užduoties (nusižiūrint, nugirstant ar gaunant iš kitos komandos) yra laikomas šio taisyklių punkto pažeidimu.

3.2. Draudžiama gauti kodą kitu būdu:

3.2.1. Draudžiama perduoti kodus arba informaciją galinčią palengvint žaidimo įveikimą kitoms komandoms.

3.2.2. Draudžiama daryti spaudimą žmonėms, susijusiems su žaidimo organizavimu. Draudžiama naudoti bet kokią fizinę ar psichologinę prievartą (papirkinėti, vilioti, mušti, grasinti, šantažuoti ir t.t.). Taip pat yra draudžiamas bet koks bandymas gauti kodą ar viešai neskelbtą informaciją susijusią su žaidimu.

3.2.3. Draudžiama bandyti įsibrauti į žaidimo programinę sistemą siekiant prieiti prie žaidimo duomenų.

3.2.4. Draudžiama parriinkti scenarijaus autorių slaptažodžius norint gauti priėjimą prie žaidimo scenarijaus turinio.

3.2.5. Draudžiama kodus perkėlinėti, naikinti, slėpti, gadinti, išsinešti ir t.t.

3.2.6. Draudžiama kurti kodus,ženklus, nurodymus ir t.t.,siekiant pakenkti kitoms komandoms. Draudimas nėra taikomas verbalinei dezinformacijai. Taip pat draudimas nėra taikomas organizatorių informacijai.

3.2.7. Draudžiamas specialių kliūčių kūrimas (kelių blokavimas, padangų pradūrimas ir t.t.), kurios sutrukdytų kitoms komandoms vykdyti užduotis.

3.2.8. Draudžiama teikti organizatoriams bet kokio pobūdžio klaidingą informaciją.

3.2.9. Draudžiama pažeidinėti KET (Kelių eismo taisyklės).

3.2.10. Draudžiama sekti organizatorių mašinas.

3.2.11. Lauko žaidėjams, žaidimo metu ir 12val. iki žaidimo pradžios, draudžiama vartoti stiprius alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas. Žaidimo organizatoriai (scenraijų autoriai, domeno savininkas) turi teisę žaidimo metu patikrinti alkoholio kiekį lauko žaidėjų kraujyje. Jei alkoholio kiekis kraujyje viršija 0.5 ‰ - organizatoriai turi teisę dėl vieno dalyvio diskvalifikuoti visą komandą.

3.3. Šių draudimų nepaisymo atveju žaidėjui gali būti taikomos toliau išvardintos sankcijos:
- Baudos laikas (pridedamas prie žaidimo įveikimo laiko);
- Žaidėjo (komandos) diskvalifikacija iš žaidimo;
- Dalyvio (komandos narių) įtraukimas į „juodąjį sąrašą” (dalyviai negalės autorizuotis domene) tam tikram laikotarpiui arba visam laikui;
- Dalyvio (komandos narių)išsiuntimas į Sibirą (http://siberia.en.cx) - visam laikui

4. Finalas

4.1. Žaidimo aprašyme iš anksto yra nurodomas žaidimo pradžios ir pabaigos laikas. Prisijungimas prie žaidimo yra galimas tik tuo metu.

4.2. Komandos, perėjusios žaidimą iki galo ir patekusios į TOP-10, turi galimybę įvertinti žaidimo kokybę dešimties balų sistemoje.

4.3. Pasibaigus žaidimui organizatorius padaro praėjusio žaidimo suvestinę. Jei žaidimas paskelbiamas įvykusiu, žaidėjams užskaitomi taškai, o nugalėtojui išmokamas nustatyts prizų fondas. Jei žaidimas paskelbiamas neįvykusiu, dalyviams grąžinami įnašai (jei įnašai buvo pervedami per en-pinigus, kitais atvejais sąlygas nustato organizatoriai) ir taškų dalyviai negauna.

4.4. Pagal nutylėjimą laimi komanda, kurios bendras visų lygių įveikimo laikas mažiausias ir jei ji nepažeidinėjo šių taisyklių.

4.5. Įvykusio žaidimo suvestinė gali būti koreguojama žaidimo autorių: komandoms gali būti pridedamas prizinis laikas (atimamas iš žaidimo praėjimo laiko) arba skiriamas baudos laikas už įvairių žaidimo taisyklių pažeidimus (šis laikas pridedamas prie žaidimo praėjimo laiko).

4.6. Pridėdami prizinį arba baudos laiką, autoriai privalo pakomentuoti šiuos veiksmus. Žaidėjai turi galimybę peržiūrėti komentarus rezultatų lentelėje (detali informacija apie žaidimą praėjusiuose žaidimuose).

4.7. Jei viena iš komandų turi pagrįstų pretenzijų autoriams, jos turi būti pateiktos žaidimo autoriams iki nustatyto žaidimo pabaigos laiko.

4.8. Jeigu ginčas nėra išspręstas savarankiškai – sukviečiamas “kapitonų pasitarimas”(kapitonai arba komandų atstovai, kuriuos paskyrė kapitonai), kuris sprendžia ginčą kaip prisiekusiųjų žiuri. Išklausę visų šalių argumentus, balsavimo būdu priima nutarimą ir bando išspręsti problemą. Sprendimą dėl ginčytino klausimo, išklausius “kapitonų pasitarimo“ išvadas, priima žaidimo autoriai. Autoriaus sprendimas turi būti logiškas, nešališkas ir neprieštaraujantis šioms taisyklėms.

4.9. Komandos ir dalyviai nepatenkinti žaidimo autorių sprendimu gali pateikti skundą domeno savininkui. Domeno savininko sprendimas yra galutinins ir neginčijamas. Domeno savininkas priimdamas sprendimą turi vadovautis šiomis taisyklėmis ir žaidimų organizavimo reglamentu:http://en-world.org/Agreement.aspx

4.10. Jei domeno savininko sprendimas prieštarauja šių taisyklių logikai arba žaidimų organizavimo reglamentui, domeno savininko sprendimą gali įvertinti ir atšaukti projekto savininkas.

5. Nenumatytos aplinkybės (force majeure):

5.1. Visos nenumatytos situacijos yra “lygių užduoties įvykdymo salygų visoms komandoms” principo pažeidimas.

5.2. Nenumatytos situacijos:

5.2.1. Situacijos kai komandos atsiduria nelygiose salygose atliekant tą pačią užduotį, dėl priežasčių nepriklausančių nuo nukentėjusių komandų (t.y. dėl kitų komandų kaltės, organizatorių, trečių asmenų, staigiai pasikeitusių oro sąlygų ir tt).

5.2.2. Problemos, dėl kurių iš principo neįmanoma atlikti užduoties komandai ir sekančioms komandoms (kodo praradimas arba sugadinimas; neįmanomas privažiavimas iki reikiamos vietos, žymų sunaikinimas, konfliktas su vietiniais gyventojais it t.t.).

5.2.3. Žymus užduoties įveikimo sunkumo padidėjimas(klaidingi kodai, kodo sunaikinimas, staigiai pasikeitusios oro sąlygos ir t.t.).

5.3. Situacijos kurios nėra priskiriamos prie nenumatytų aplinkybių:

5.3.1. Kai dėl kitos komandos kodas yra gaunamas lengviau (kai lygyje daugiau nei viena komanda ir kodo suradimo vieta ar sąlygos yra nenutylimos).

5.3.2. Kai nelygių salygų atsiradimas priklauso nuo pačios komandos(komandinio ryšio praradimas, problemos su automobiliu, ir tt. )

5.4. Autoriams nusprendus, lygis gali būti panaikinamas. Tuo atveju komandoms, sugaišusioms laiką tame lygije, skiriamas bonusinis laikas, kuris yra lygus jų sugaištam laikui. Taip pat žaidimo autoriams nusprendus, komandoms, kurios nespėjo praeiti lygio, gali būti priskirtas laikas lygus lygio įveikimo vidurkiui. Šiuo atveju laikas yra skiriamas kaip bauda.

6. Prizinis Fondas

6.1. Žaidimo prizų fondas įteikiamas laimėjusiai komandai arba laimėjusiam dalyviui (jei žaidimas individualus).

6.2. Prizų fondas gali būti taip pat pervestas į laimėtojo vidinę W-sąskaitą (komandos kapitono), jei įnašai už žaidimą buvo priimami per EN-money.

6.3. Prizų fondą sudaro visi prizai kuriuos nustatė ir patvirtino organizatoriai.

6.4. Standartinį prizų foną sudaro tam tikras procentas nuo visų komandų žaidimo registracinių įnašų sumos.

6.5. Prizų fondo dydis gali skirtis įvairiuose žaidimuose. Jis yra nustatomas pagal susitarimą su domeno savininku.

6.6. Tam tikrais atvejais galima naudoti papildomus prizus iš žaidimo partnerių ir rėmėjų.

7. Taškų priskirimas

Vieta TOPO-10 Individualus žaidimas Komandinis žaidimas
1 20 taškų 100 taškų
2 9 taškai 45 taškai
3 8 taškai 40 taškų
4 7 taškai 35 taškai
5 6 taškai 30 taškų
6 5 taškai 25 taškai
7 4 taškai 20 taškų
8 3 taškai 15 taškų
9 2 taškai 10 taškų
10 1 taškas 5 taškai

7.2. Žaidimas turi sudėtingumo koeficientą (SK).

Taškai kuriuos dalyvis gauna už žaidimą dauginami iš sudėtingumo koeficiento. Koeficientas apskaičiuojamas pagal šią formulę

k = min(m/n, 1) * p/s;

k - žaidimo sudėtingumo koeficientas;

min() - funkcijos minimumas;

m - laikas kurį komanda sugaišo žaidimo metu (faktinis laikas be bonus laiko).;

n = 360 min. (6 val.);

p – žaidžiančių žmonių skaičius;

s - komandiniam realiam žaidimui = 75;
s - individualiam realiam žaidimui = 15;

8. Vietinės realaus žaidimo taisyklės.

8.1. Domeno savininkas turi teisę nustatyti papildomas taisykles, apribojimus ir draudimus savo domene. Šie papildymai nturi prieštarauti anksčiau aprašytoms taisyklėms.

Jeigu turite pastabų arba pasiūlymų dėl teksto susisiekite su Maximko

EN LIFE:


 

 

 


Наши друзья:

  

 

 

 

2020.07.07 05:04:20
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©
Владелец домена: Барракуда™
   Дизайн: nordlicht
Рейтинг@Mail.ru
EN в контакте Яндекс